Organizacja konkursów

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej organizowany jest w naszej szkole od roku szkolnego 2007/2008. W roku 2011  honorowy patronat nad nim objęła pani Anna Gamalczyk – Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

Odkąd konkurs został zainicjowany, cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku biorą w nim udział uczniowie z gimnazjów miasta Częstochowy oraz z powiatu częstochowskiego, a od 2013 r. także gimnazjaliści powiatu kłobuckiego i myszkowskiego.

Organizując konkurs, za cel stawiamy sobie:
 • kształcenie postawy patriotycznej,
 • propagowanie piękna poezji polskiej,
 • kształcenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego i muzycznego,
 • upowszechnianie kultury języka oraz rozwijanie współpracy międzygimnazjalnej.

Gośćmi honorowymi byli dotąd kombatanci II wojny światowej: pan kpt. Mieczysław Koral – Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów i pan por. hm. Edward Szostak, którzy, w miarę możliwości, uświetniają uroczystość swą obecnością i zachęcają młodych ludzi do podejmowania inicjatyw podkreślających wagę patriotyzmu w życiu Polaków.

Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach: poezja i pieśń. W jury zasiadają przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, częstochowskiego biura Instytutu Pamięci Narodowej, a także Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

W związku z tym, że konkurs odbywa się cyklicznie, już teraz zapraszamy na kolejną jego edycję w przyszłym roku.

Organizatorzy:
mgr Radosław Budzynowski
mgr Jolanta Malasiewicz
mgr Monika Orszulak

Przygotowała: mgr Monika Orszulak

Powiatowy Konkurs Historii Ojczystej i Historii Sztuki „Dzieje Polski w Twórczości Jana Matejki” organizowany jest we współpracy z Muzeum Częstochowskim pod Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2007/2008 i kontynuowany jest do chwili obecnej. W jury konkursu zasiadają nauczyciele historii, plastyki oraz przedstawiciel Muzeum Częstochowskiego.

Cele konkursu:
 • kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży,
 • zapoznanie uczniów z twórczością Jana Matejki,
 • zdobywanie wiedzy historycznej,
 • kształcenie umiejętności zdobywania informacji o życiu Matejki,
 • kształcenie umiejętności odbioru dzieła sztuki o tematyce historycznej,
 • kształcenie umiejętności dokonania analizy obrazu oraz interpretacji historycznej,
 • kształcenie umiejętności komponowania pracy plastycznej.
Konkurs przeprowadzany jest w następujących formach:
 1. Konkurs wiedzy historycznej i twórczości Jana Matejki – Uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnie – piszą test sprawdzający wiedzę i umiejętności. Zakres tematyczny: znajomość biografii Jana Matejki, znajomość zagadnień i wydarzeń historycznych związanych z wybranymi dziełami malarza.
 2. Konkurs plastyczny – Uczniowie przygotowują pracę związaną z życiem, działalnością i twórczością Jana Matejki.
Literatura:
 1. podręczniki do nauczania historii i plastyki w gimnazjum zatwierdzone przez MEN
 2. encyklopedie, słowniki, albumy
 3. dodatkowa proponowana literatura:
 • Waldemar Okoń, Jan Matejko, Wrocław 2001
 • Henryk M. Słoczyński, Jan Matejko, Kraków 2005
 • Henryk M. Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000
 • Jadwiga Stępieniowa, Jan Matejko, Warszawa 1961
 • Polski portal edukacyjny „Jak czytać obrazy Jana Matejki?” http://eduseek.interklasa.pl/artykuły/artykul/ida/2068
Organizatorami są:
mgr Bożena Górniak
mgr Magdalena Witkowska
mgr Magdalena Zarzycka

Przygotowała: mgr  Magdalena Witkowska

Powiatowy Konkurs Ortograficzny odbywa się cyklicznie od 2007 roku, a partnerem jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. W roku 2014 został objęty patronatem przez Wydział Filologiczno- Historyczny Akademii im. Jana Długosza, co podniosło rangę przedsięwzięcia i podkreśliło znaczenie dbałości o poprawność języka ojczystego. W jury zasiadają przedstawiciele instytucji, z którymi współpracujemy: pan Józef Żmudziński (SOD) i pan dr Leszek Będkowski.

Cele konkursu:
 • propagowanie i utrwalanie znajomości zasad pisowni języka polskiego,
 • doskonalenie sprawności językowej,
 • szerzenie szacunku i ochrony języka ojczystego wśród młodzieży.
Regulamin:

1. Konkurs odbywa się w trzech etapach:

 • I – należy przeprowadzić na terenie własnej szkoły celem wyłonienia trzech kandydatów,
 • II – pisemny (dyktando) – przeprowadzany jest w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie,
 • III – test komputerowy z zakresu znajomości ortografii – odbywa się w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie. Do III etapu zostaje zakwalifikowanych sześciu najlepszych uczniów wyłonionych po II etapie.

3. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe, które są wręczane w dniu konkursu.
4. Nauczyciele – poloniści otrzymują podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Organizatorzy: 
mgr Iwona Baranowska
mgr Agnieszka Gryś

Przygotowała: Agieszka Gryś

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „EXAM SKILLS” organizowany jest na terenie Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie od roku szkolnego 2009/2010. W roku 2013 patronat objął nad nim Dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Oddział w Częstochowie.

Cele konkursu:
 • motywowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem sprawności językowych,
 • zapoznanie uczniów z formą egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego,
 • wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym,
 • wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Konkurs przeprowadzany jest w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Sprawdzają one: rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, rozumienie ze słuchu oraz znajomość funkcji językowych.

W jury konkursu zasiadają nauczyciele języka angielskiego Gimnazjum nr 12 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie.

Organizatorzy:
mgr Aneta Górska
mgr Beata Małoszyc

Przygotowała: mgr Beata Małoszyc

Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem „Świat wykreowany” na opowiadanie fantasy i science fiction został przeprowadzony przez Gimnazjum nr 12 po raz pierwszy w roku szkolnym 20014/2015 . Został objęty honorowym patronatem przez Wydział Filologiczno- Historyczny Akademii im. Jana Długosza, co zwraca uwagę na wartość tekstów literackich tworzonych przez młodzież gimnazjalną.

Cele konkursu:
 • Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości.
 • Popularyzowanie twórczości literackiej gimnazjalistów.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania myśli poprawną polszczyzną.
 • Popularyzowanie literatury fantastycznej.
 • Rozwijanie współpracy międzygimnazjalnej.
Warunki regulaminowe:
 1. Konkurs jest przeznaczony dla gimnazjalistów z powiatu częstochowskiego.
 2. Jedna szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
 3. Opowiadanie powinno obejmować od 2 do 4 stron A4 zapisanych czcionką Times New Roman 12 przy odstępie 1,5 wiersza.
 4. Pracę należy opatrzyć metryczką: imię, nazwisko autora, jego wiek i klasa; tytuł pracy; nazwa i adres szkoły z telefonem; imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstawała praca.
 5. Opowiadanie zgłoszone na Konkurs powinno reprezentować jeden z gatunków fantastyki: science fiction lub fantasy.
 6. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe, które są wręczane w dniu konkursu.
 7. Nauczyciele- poloniści otrzymują podziękowania za trud włożonyw przygotowanie uczniów.
Organizatorzy:
mgr Joanna Woźniak
mgr Iwona Baranowska
mgr Agnieszka Gryś
mgr Jolanta Malasiewicz
mgr Monika Orszulak

Przygotowała: mgr Agnieszka Gryś