ERASMUS+

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpi do trzech projektów europejskich w ramach programu Erasmus +:

1. Projekty realizowane są w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. W projektach mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

 3. Projekty realizowane są w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów.

 4. Główne cele projektów to:

a. Promowanie innowacyjnych działań w obszarze cyfrowym.

b. Promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji.

c. Promowanie wśród młodych ludzi wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu.

d. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu osiągnięcia założonych celów.

e. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.

 f. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.

g. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu.

h. Rozwój współpracy międzynarodowej.

5. W ramach realizacji projektów przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Estonii, Rumuni, Grecji, Turcji, Bułgarii i we Włoszech, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie.

6. Udział w projektach jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania.

 7.  Ze względu na specyfikę projektów, jednorazowo może uczestniczyć w nich określona liczba uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

 8. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.

9. Językiem roboczym projektu jest język angielski