WYNIKI XI POWIATOWEGO KONKURSU Z HISTORII SZTUKI I HISTORII OJCZYSTEJ „DZIEJE POLSKI W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI” W KATEGORII PLASTYCZNEJ „MARTWA NATURA W RYSUNKU I MALARSTWIE”

KATEGORIA
KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I MIEJSCE – ALEKSANDRA PARUZEL, SZKOLA PODSTAWOWA NR 32 W
CZĘSTOCHOWIE

II MIEJSCE – MAJA SZYJA, SZKOŁA PODSTAWOWA, NIERADA

III MIEJSCE – VICTORIA JANKOWSKA, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 W
CZĘSTOCHOWIE

KATEGORIA
KLASY VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I III GIMNAZJUM

LAUREACI

ZUZANNA TATARCZYK, SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 53 W CZĘSTOCHOWIE

                      IGOR MARCHEWKA, SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 24 W CZĘSTOCHOWIE

                      PATRYCJA BŁACHOWICZ,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 W CZĘSTOCHOWIE

                      KRZYSZTOF WOŹNIAK, SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 41 W CZĘSTOCHOWIE

                      ZUZANNA STASZCZYK, SZKOŁA
PODSTAWOWA W MSTOWIE

MARTYNA SURLEJ, SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 41 W CZĘSTOCHOWIE

                       SZYMON KOŁODZIEJCZYK,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 W CZĘSTOCHOWIE

                       NATALIA DĄBOGÓRSKA,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W CZĘSTOCHOWIE

ROKSANA GAWRON, SZKOŁA PODSTAWOWA
W MSTOWIE

WYRÓŻNIENIA

AMELIA ADAMUS, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 W CZĘSTOCHOWIE

NATALIA KOWALCZUK, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 W CZĘSTOCHOWIE

RAFAŁ PILARSKI, SZKOŁA PODSTAWOWA Z MSTOWA

MAŁGORZATA PLUTA, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W CZĘSTOCHOWIE

WIKTORIA ZASĘPA, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 W CZĘSTOCHOWIE

 JAGNA CIESIELSKA –
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W      CZĘSTOCHOWIE

WYRÓŻNIONYM UCZNIOM SERDECZNIE
GRATULUJEMY! UCZNIÓW Z OPIEKUNAMI ZAPRASZAMY NA ROZDANIE NAGRÓD 10 CZERWCA 2019
ROKU NA GODZINĘ 11.30 DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 IM. JANA MATEJKI, UL.
OKÓLNA 31/39

RAZ NA LUDOWO

XVII POWIATOWY CZĘSTOCHOWSKI KONKURS KULTURY I PIEŚNI LUDOWEJ „RAZ NA LUDOWO”

CZĘSTOCHOWA 2019

KONKURS OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA
MIASTA CZĘSTOCHOWY KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami
Integracyjnymi w Częstochowie,

ul. PCK 18

II. CELE KONKURSU:

-propagowanie pieśni i kultury ludowej,
jako wartości związanej z tradycją kultury narodowej w aspekcie tożsamości
regionalnej

-popularyzacja twórczości ludowej

-rozwijanie zainteresowań rodzimą
kulturą

-autoprezentacja własnych uzdolnień i
twórczości

-integracja środowiska lokalnego wokół
edukacji regionalnej

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs
  adresowany jest do uczniów Szkól Podstawowych
 2. Konkurs
  przewiduje reprezentowanie zgłoszonej szkoły w proponowanych dwóch kategoriach:
 3. Pieśń ludowa — (kategorie
  wiekowe kl. I-III i kl. IV-VI, VII – VIII i Gimnazjum –  szkoła może zgłosić po dwóch solistów z każdej
  kategorii). Każdy z uczniów prezentuje jedną pieśń ludową z dowolnego regionu Polski.  Zgłoszenia należy przesłać na adres szkoły
  do 25 kwietnia 2019 r.
 4. Sztuka ludowa – konkurs
  plastyczny:„Pisanka”. Prace
  prosimy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie do 25
  kwietnia 2019 r
  .
  O wynikach w tej kategorii organizator powiadomi uczestników
  telefonicznie w dn. 7 maja, a laureatów
  wraz z nauczycielami zapraszamy w dniu 8 maja.

IV. TERMIN KONKURSU:  Szkoła
Podstawowa nr 31,  8 maja 2019 r, godz.
10.00

1. Ze względu na sprawy organizacyjne
prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres:

Szkoła Podstawowa nr 31

ul. PCK 18

42-218 Częstochowa

lub

na adres email:

sp31@edukacja.czestochowa.pI

Tel. 34 3253426

Laureaci z każdej kategorii otrzymają
nagrody rzeczowe i dyplomy na zakończenie imprezy, a opiekun pisemne
podziękowanie.

V.KRYTERIA OCENIANIA:

1.Prezentacja pieśni ludowej:

a)dobór repertuaru

b) poziom artystyczny:

  
-dykcję

  
-intonację

  
-muzykalność

  
-interpretację nie wykraczającą poza formę pieśni ludowej

  
-dostosowanie repertuaru do wieku dziecka

2.Sztuka ludowa:

a) poziom artystyczny

b) estetyka

c) oryginalność

Do dyspozycji nauczycieli —
nagłośnienie, instrument klawiszowy, magnetofon CD (wskazane akompaniowanie
uczniom w czasie prezentacji pieśni).

Organizatorzy
serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie.

Iwona
Kosta   660762197

Agata
Dzielawska

Beata
Sobczak-Kuca

Tomasz
Gorzkowski

Karta zgłoszenia

 1. Szkoła

………………………………………………………………………………..

 • Kategoria: „Sztuka
  ludowa”

Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………………………..………

Kategoria wiekowa

…………………………………………………………………………….….

Nauczyciel

………………………………………
telefon ………………………………..

 • Kategoria:
  „Pieśń ludowa

Imię i nazwisko wykonawcy

………………………………………………………………………..………

Kategoria wiekowa – (klasa) ……….……………………………………….

Instruktor …………………………………………………………..………..

telefon ………………………………………………………………………..

Repertuar (tytuł pieśni)

…………………………………………….………………………………… 

Potrzeby
techniczne

……………………………….………………………………………………

Wypełnienie
zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia a także
wprowadzenie ich do systemów informatycznych (dla potrzeb związanych z
organizacją Konkursu), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.z.2002 r. Ne 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki
regulaminowe.

…………………………..                                         
……………………………….

                data                                                          
podpis instruktora

Zgłoszenie do
konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Wytyczne
dotyczące ochrony danych osobowych w regulaminie konkursu

Ochrona danych
osobowych

1.Administratorem
danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Szkoła Podstawowa
nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. PCK 18. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu

takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.Administrator
danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
sp31@edukacja.czestochowa.pl

3.Dane osobowe
uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia
konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4.Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5.Uczestnikom
konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)sprostowania
danych,

b)usunięcia
danych,

c)ograniczenia
przetwarzania danych,

d)przenoszenia
danych,

e)wniesienia sprzeciwu,

f)cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

6.Organizator
będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)imię i
nazwisko,

b)adres e-mail,

c)numer telefonu.

d) adres do
korespondencji

7.Uczestnikom
konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

8.Uczestnik
konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.

9.Organizator
oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10.Dane
uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11.Dane
uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.

12.Organizator
stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej,
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia

ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1)przypadkowego
lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2)utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3)nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.

Klauzula
informacyjna

1.Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami
Integracyjnymi w Częstochowie;

2. Administrator
danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
sp31@edukacja.czestochowa.pl

3.Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4.Podstawą do
przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5.Podanie danych
jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;

6.Dane nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;

7.Dane
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8.Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła
Podstawowej nr 31 w Częstochowie (ul. PCK 18, 42-200 Częstochowa). Posiadam
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczenie

Oświadczam, iż
zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.

Zgoda na
wykorzystanie wizerunku

1.Wyrażam zgodę
na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami
Integracyjnymi w Częstochowie przy ul. PCK 18, na potrzeby konkursu

2.Niniejsza zgoda
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.Dla potrzeb
konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do
innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych.

4.Niniejsza zgoda
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronie Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami
Integracyjnymi w Częstochowie oraz portalach społecznościowych m.in. Facebook,
YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej
lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

5. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu:

Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest
równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:

– przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu,

– wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych,

– rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań
tego występu w różnych formach

przez Organizatorów i przez instytucje
upoważnione do tego przez Organizatorów.

Jako opiekun prawny
dziecka…………………………………………………………………………………………..

                                                                              
(imię i nazwisko dziecka)

zapoznałem/am
się i akceptuję regulamin konkursu i zawarte w nim postanowienia.

…………………………………………..

Podpis