RAZ NA LUDOWO

XVII POWIATOWY CZĘSTOCHOWSKI KONKURS KULTURY I PIEŚNI LUDOWEJ „RAZ NA LUDOWO”

CZĘSTOCHOWA 2019

KONKURS OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie,

ul. PCK 18

II. CELE KONKURSU:

-propagowanie pieśni i kultury ludowej, jako wartości związanej z tradycją kultury narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej

-popularyzacja twórczości ludowej

-rozwijanie zainteresowań rodzimą kulturą

-autoprezentacja własnych uzdolnień i twórczości

-integracja środowiska lokalnego wokół edukacji regionalnej

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkól Podstawowych
  2. Konkurs przewiduje reprezentowanie zgłoszonej szkoły w proponowanych dwóch kategoriach:
  3. Pieśń ludowa — (kategorie wiekowe kl. I-III i kl. IV-VI, VII – VIII i Gimnazjum –  szkoła może zgłosić po dwóch solistów z każdej kategorii). Każdy z uczniów prezentuje jedną pieśń ludową z dowolnego regionu Polski.  Zgłoszenia należy przesłać na adres szkoły do 25 kwietnia 2019 r.
  4. Sztuka ludowa – konkurs plastyczny:„Pisanka”. Prace prosimy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie do 25 kwietnia 2019 r. O wynikach w tej kategorii organizator powiadomi uczestników telefonicznie w dn. 7 maja, a laureatów wraz z nauczycielami zapraszamy w dniu 8 maja.

IV. TERMIN KONKURSU:  Szkoła Podstawowa nr 31,  8 maja 2019 r, godz. 10.00

1. Ze względu na sprawy organizacyjne prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres:

Szkoła Podstawowa nr 31

ul. PCK 18

42-218 Częstochowa

lub

na adres email:

sp31@edukacja.czestochowa.pI

Tel. 34 3253426

Laureaci z każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy na zakończenie imprezy, a opiekun pisemne podziękowanie.

V.KRYTERIA OCENIANIA:

1.Prezentacja pieśni ludowej:

a)dobór repertuaru

b) poziom artystyczny:

   -dykcję

   -intonację

   -muzykalność

   -interpretację nie wykraczającą poza formę pieśni ludowej

   -dostosowanie repertuaru do wieku dziecka

2.Sztuka ludowa:

a) poziom artystyczny

b) estetyka

c) oryginalność

Do dyspozycji nauczycieli — nagłośnienie, instrument klawiszowy, magnetofon CD (wskazane akompaniowanie uczniom w czasie prezentacji pieśni).

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie.

Iwona Kosta   660762197

Agata Dzielawska

Beata Sobczak-Kuca

Tomasz Gorzkowski

Karta zgłoszenia

  1. Szkoła

………………………………………………………………………………..

  • Kategoria: „Sztuka ludowa”

Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………………………..………

Kategoria wiekowa

…………………………………………………………………………….….

Nauczyciel

……………………………………… telefon ………………………………..

  • Kategoria: „Pieśń ludowa

Imię i nazwisko wykonawcy

………………………………………………………………………..………

Kategoria wiekowa – (klasa) ……….……………………………………….

Instruktor …………………………………………………………..………..

telefon ………………………………………………………………………..

Repertuar (tytuł pieśni)

…………………………………………….………………………………… 

Potrzeby techniczne

……………………………….………………………………………………

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia a także wprowadzenie ich do systemów informatycznych (dla potrzeb związanych z organizacją Konkursu), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z.2002 r. Ne 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki regulaminowe.

…………………………..                                          ……………………………….

                data                                                           podpis instruktora

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w regulaminie konkursu

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. PCK 18. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sp31@edukacja.czestochowa.pl

3.Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)sprostowania danych,

b)usunięcia danych,

c)ograniczenia przetwarzania danych,

d)przenoszenia danych,

e)wniesienia sprzeciwu,

f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)imię i nazwisko,

b)adres e-mail,

c)numer telefonu.

d) adres do korespondencji

7.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

9.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11.Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2)utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Klauzula informacyjna

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie;

2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sp31@edukacja.czestochowa.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klauzula zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 31 w Częstochowie (ul. PCK 18, 42-200 Częstochowa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie przy ul. PCK 18, na potrzeby konkursu

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie oraz portalach społecznościowych m.in. Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

5.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu:

Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:

– przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu,

– wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych,

– rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach

przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.

Jako opiekun prawny dziecka…………………………………………………………………………………………..

                                                                               (imię i nazwisko dziecka)

zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu i zawarte w nim postanowienia.

…………………………………………..

Podpis