WYSTAWA PLASTYCZNA

Święto 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ upamiętnia wystawa w holu naszej szkoły. Na wystawę złożyły się prace plastyczne i albumy wykonane przez uczniów na lekcjach zajęć artystycznych i historii.

Obraz może zawierać: 1 osoba    Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku

CHROŃMY PSZCZOŁY

22 października uczniowie klas I, IV i VII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Chrońmy pszczoły – doceniamy i promujmy ich rolę w przyrodzie, korzystamy z owoców ich pracy ” zorganizowanych przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie.Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat życia i zwyczajów pszczół, wzięli udział w degustacji miodu. Na koniec każdy z uczestników otrzymał certyfikat.

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi  Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i dziecko

SYMETRIA W SZTUCE

24 października uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w zajęciach z zakresu programowania na komputerze „Symetria w sztuce” oraz systemu komputerowej kontroli maszyn w Multicentrum Zodiak. W atmosferze zabawy uczniowie nabywali nowe umiejętności oraz rozwijali logiczne i arytmetyczne myślenie.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą, ekran i w budynkuObraz może zawierać: 2 osobyObraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i dziecko

ROBOTY :)

29 października nauczyciele SP 41 wzięli udział w warsztatach z robotyki prowadzonych przez p.Walaska na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Nauczyciele poznali wiele możliwości pracy z robotami Dash i Dot, i zdobyli nowe umiejętności.A wszystko to, aby jeszcze lepiej i ciekawiej prowadzić zajęcia z naszymi uczniami. Programowanie i robotyka to świetna zabawa.

Obraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku

CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 


W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 


Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

 

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

MOJA PASJA – MÓJ ZAWÓD

25 października w SP41 odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu na Projekt Edukacyjny „Moja pasja – mój zawód”. W konkursie zorganizowanym przez doradców zawodowych szkoły p. B. Górniak i p. K. Pulcer udział wzięli uczniowie z klas VIII i klas III gimnazjalnych. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie. Uczniów oceniały: p. Elżbieta Antosz – kierownik działu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji w PUP oraz p. Luiza Olczak z Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie. Uczniowie prezentowali wybrany przez siebie zawód w formie plastycznej i teoretycznej. Bardzo wysoki poziom prezentowanych zawodów spowodował, że komisja nagrodziła tytułem laureata sześciu uczniów: Mikołaja Skrzypczyka z SP 53, Macieja Głowackiego z SP 53, Kamilę Celoch z SP 48, Magdalenę Jamską z SP 13, Kingę Proszkowską z SP 13 i Karolinę Skorupę z SP 7. Dodatkowo dyplomami nagrodzeni zostali: Anna Kubat z Gimnazjum w Ciasnej, Marianna Mrozek z SP41, Laura Rogacka z SP13, Patrycja Włodarczyk z SP31, Angelika Nowak z SP7 i Natalia Pardela z SP33. Gratulujemy!

Obraz może zawierać: 19 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i w budynkuObraz może zawierać: 1 osobaBrak automatycznego tekstu alternatywnego.

 

 

KIM CHCĘ ZOSTAĆ GDY DOROSNĘ

25 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego „Kim chcę zostać, gdy dorosnę?”. Konkurs przeznaczony jest dla najmłodszych i ma na celu kształtowanie wyobraźni dzieci dotyczącej zainteresowań i przyszłości zawodowej oraz rozwijanie kreatywności artystycznej. Komisja konkursowa przyznała pięć pierwszych miejsc w dwóch kategoriach plastycznych: Mai Mądrzyk z MP41, Filipowi Nowakowi z MP41, Hubertowi Morawskiemu z MP31, Mai Marciniak z MP17 oraz Julii Nowakowskiej z MP33. II miejsca zajęli: Filip Prochoński z MP17, Mateusz Gaj z MP41, Kacper Nowak z MP17 i Rozalia Jaworska z MP4. III miejsce komisja przyznała: Wojciechowi Borucowi z MP41, Urszuli Ociepie z MP41, Liwii Boreckiej z MP4 oraz Zuzannie Frąckiewicz z MP33. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Czerwik z MP17, Marcin Ogłaza z MP31 i Róża Szlenk z MP17. Konkurs został zorganizowany przez doradców zawodowych SP41: p. K. Pulcer i p. B. Górniak
Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stoją

CodeWeek

Uczniowie z klasy Ia z wychowawcą p. K. Mazurek wzięli udział w Europejskim Tygodniu kodowania Code Week 2018. Wspólnie z programem „Uczymy Dzieci Programować” zrealizowali 5 wyzwań: SP nr 41 w Częstochowie wspólnie programuje z programem „Uczymy Dzieci Programować”, SP nr 41 w Częstochowie tworzy mapę swojej miejscowości z programem „Uczymy Dzieci Programować”, SP nr 41 w Częstochowie koduje informacje dotyczące ich miejscowości z programem „Uczymy Dzieci Programować”, SP nr 41 w Częstochowie szuka algorytmów z programem „Uczymy Dzieci Programować”, SP nr 41 w Częstochowie poznaje historię Code Week z programem „Uczymy Dzieci Programować” oraz nasz szkolne wydarzenie: SP nr 41 w Częstochowie wprowadza uczniów w świat programowania i robotyki z robotami Dash i Dot. Pięć dni z Wyzwaniem Code Week przebiegał w naszej szkole bardzo intensywnie. Uczniowie, którzy w tym roku rozpoczęli swoją przygodę z kodowaniem, rozwinęli swoje umiejętności w tym zakresie. Dzieci pracując w grupach nad realizacją poszczególnych zadań miały możliwość rozwijać myślenie logiczne i algorytmiczne, zdobywać wiedzę o swoim mieście i regionie, jednocześnie świetnie się bawiąc i poszerzając swoje umiejętności interpersonalne. Powstało przy okazji wiele pięknych prac plastycznych. Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z „Uczymy Dzieci Programować” i wziąć udział w Wyzwaniu Code Week. W organizację wydarzeń zaangażowane były także p. Sylwia Wolniak oraz p. Agnieszka Głowacka

Obraz może zawierać: 4 osobyObraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą, tabela i w budynku

MACIEJÓWKI

Z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę realizowany jest projekt edukacyjny „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Przygotowali go we współpracy z jasnogórskim klasztorem: delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach i częstochowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W ramach projektu uczennice z klas III b i III c gimnazjum przygotowały maciejówki – czapki, które stanowiły umundurowanie legionistów polskich – w designerskiej wersji „Maciejówka XXI wieku”.

Obraz może zawierać: jedzenie i w budynkuObraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, kapelusz

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „MOJA BIAŁO-CZERWONA. W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
 „MOJA BIAŁO-CZERWONA.
 W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

 

I KATEGORIA KLASY 4-6 Szkoła Podstawowa

I miejsce

* Edyta Hermansa  Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu

* Sandra Furtak  ZSP nr 2 w Żywcu

II miejsce

* Anna Matyjaszczyk  Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie

* Wiktor Langier  Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie

III miejsce

* Igor Szczypior  Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie

* Maja Pindel ZSP nr 2 w Żywcu

wyróżnienie

* Julia Megger  Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie

* Sonia Gietka  Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach

II KATEGORIA KLASY 7,8 Szkoła Podstawowa i 3 Gimnazjum

I miejsce

*  Sandra Cendrowska Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie

* Natalia Mzyk Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie

* Zuzanna Kociszewska Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

II miejsce

* Aleksandra Tutaj Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie

* Natalia Gromczyk ZPO w Lisowie

* Anna Górna Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

III miejsce

* Karolina Sokołowska Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie

* Natalia Skuza Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

* Olgierd Perełka Szkoła Podstawowa nr 26 w Częstochowie

wyróżnienie

* Jakub Polowczyk Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

III KATEGORIA  LICEA

I miejsce

* Karolina Bujalska I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

II miejsce

* Anastazja Czerny IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie

III miejsce

* Aleksandra Iwanow ZSO nr 2 w Chorzowie

wyróżnienie

* Martyna Żurawlew  II LO im. R. Traugutta w Częstochowie

 Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się

w Szkole Podstawowej nr 41 im Jana Matejki w Częstochowie

 23.11.2018 roku o godz. 11.00

 Organizatorzy